۱۳۹۰ فروردین ۱۷, چهارشنبه

جماعت خواب، اجتماع خواب زده، جامعه چرتی...

 می دونی؟ وقتی می بینی ملت از کنار خبر «درگذشت ابوتراب سهراب»، یکی از بزرگترین مترجمان و اندیشمندان معاصر یا خیلی مطالب عمیق و وزین دیگه بی اعتنا عبور می کنند، اما مطلبی با عنوان «چیز کویت و چیز موسوی» میشه یکی از پربازدیدترین مطالب روز، همه خستگی اینهمه کار به تنت میمونه! دیگه دلت نمیخواد برای این مردم کار کنی، بنویسی، ترجمه کنی... دیگه ناامید میشی... حاضرم قسم بخورم خیلیها حتی اسمش رو هم نشنیدن! ابوتراب سهراب رو میگم...