۱۳۹۰ فروردین ۳۱, چهارشنبه

اندر ارتباط پیشرفت و تمدن با حقوق نسوان

آقا جان هر کی هر چی دلش میخواد بگه! من به این نتیجه رسیدم که سه چیز است که رعایت آن در هر جامعه ای نشانه رشد و پیشرفت و تمدن آن جامعه است: 1. برابری و احترام به حقوق زن 2. مهرورزی به کودک و رعایت حقوق او 3. مهرورزی به حیوانات و رعایت حقوق آنها... برای اثبات حرفم هم سه تا ویدئو میذارم . والسلام علی من اتبع هدی
 اینجا، اینجا و اینجا را ببینید.