۱۳۹۰ اردیبهشت ۹, جمعه

اندر حالات و احوالات فلسفیدن (4)

هیچ چیز آنطور که می نماید، نیست! همه چیز آنطور که نمی نماید است!
تارای نیچه اینا. کتاب نصایح الملوک فی طوایف الکلوخ. مجلد سوم صفحه دویست و خورده ای...