۱۳۸۹ آبان ۱۶, یکشنبه

اندر حالات و احوالات فلسفیدن (3)

مرحوم حاج آقا ولتر دامت برکاته در تشریح آزادی بیان فرمودند:«من با تو مخالفم اما جانم را می دهم تا تو حرفت را بزنی» امروز هم تعداد بسیار بسیار بسیار و باز هم بسیار قلیلی از مبارزان راه آزادی بیان و فعالین حقوق بشر و اپوزیسیون بر همین عقیده اند، اما با تفاوتی کاملا نامحسوس و جزئی! ایشان می فرمایند:«من با تو مخالفم اما جانم را می دهم تا تو حرفت را نزنی» و یا «مخالفان من تنها در صورتی حق حرف زدن دارند که موافق من باشند»!