۱۳۸۹ مهر ۳۰, جمعه

اندر حالات و احوالات فلسفیدن (1)


مرحوم حاج آقا نیچه (قدس سره) می فرماید: در جنگ میان حافظه و اراده، این اراده است که پیروز می شود... اراده مان اراده فرموده فراموش کند که در گذشته چه میزان ببو تشریف داشتیم و هر آنچه بر سرمان آمده از دست این رجال مردنما، تخیلی بیش نبوده است!