۱۳۸۹ مهر ۴, یکشنبه

چه خوشگل شدی امشب

شیطان در طول خداست یا در عرض خدا؟ آیا خدا جهان را آفریده است؟ آیا جهان هم می تواند همانند خدا پدیده ای ازلی- ابدی باشد؟ راه سعادت کدام است؟ راه شقاوت کدام است؟ در جنگ بین فلسفه و عرفان، حق با کیست؟ آیا زندگی پس از مرگ وجود دارد؟ آیا مرگ پایان است؟... همه اینارو ولش بابا... چه خوشگل شدی امشب!